five lok sabhab and 2 rajya sabha mp's

hindi.newsgram.com